Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym najlepszefotoalbumy.pl prowadzony jest przez PIOTRA LESZCZYŃSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NAJLEPSZEFOTO.PL PIOTR LESZCZYŃSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8132260802, REGON 691668352, adres poczty elektronicznej: kontakt@najlepszefotoalbumy.pl

1.1.1. Serwis Internetowy przeznaczony jest dla Użytkowników realizujących usługi i zamówienia od klientów, w branży foto-video, nawet jeśli nie prowadzą oni działalności gospodarczej. Korzystanie z zasobów Serwisu Internetowego możliwe jest po Pozytywnej Weryfikacji Użytkownika. Procedura weryfikacji Użytkownika dokonywana przez Usługodawcę umożliwia mu uzyskanie dostępu do możliwości składania zamówień. Weryfikacja ma na celu potwierdzenie, że rejestrujący się klient wykonuje zlecenia w branży foto-video. Potwierdzenie rejestracji może odbyć się na podstawie podanego portfolio (strona www, fanpage na facebook’u), lub w przypadku jego braku na podstawie rozmowy telefonicznej, bądź korespondencji e-mail. W przypadku błędnego odrzucenia rejestracji prosimy o kontakt na adres: kontakt@najlepszefotoalbumy.pl w celu ponownej weryfikacji.

1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w modelu współadministrowania. Oznacza to, że kilka podmiotów jednocześnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego, określającej nadto prawa Klienta dotyczące danych osobowych. Polityka prywatności zawiera ponadto dane Współadministratorów oraz zasadniczą cześć dokonanych między nimi uzgodnień co do wzajemnego przetwarzania danych osobowych.

1.4. Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.).
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Serwisie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Do niektórych PRODUKTÓW należy dostarczyć projekt graficzny, na który SPRZEDAWCA ma prawo nanieść w widocznym miejscu (np. okładka, ostatnia strona) kod kreskowy.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
SERWIS INTERNETOWY - Serwis Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: najlepszefotoalbumy.pl
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – PIOTR LESZCZYŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NAJLEPSZEFOTO.PL PIOTR LESZCZYŃSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8132260802, REGON 691668352, adres poczty elektronicznej: kontakt@najlepszefotoalbumy.pl
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem korespondencji elektronicznej kierowanej na adres kontakt@najlepszefotoalbumy.pl.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem uzupełnienia wszystkich niezbędnych pól i przesłania zapytania do Sprzedawcy. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) w toku dalszej wymiany informacji ze Sprzedawcą, przesłania do niego niezbędnych do finalizacji zamówienia informacji w formie uzupełnionego pliku. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne. Newsletter w Serwisie Internetowym świadczony jest przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet.

2.3.2. Prawidłowo skonfigurowana Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari.

2.3.3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.

2.3.4. Wyłączone dodatki do przeglądarek uniemożliwiające wyświetlanie niektórych elementów stron, jak Adblock.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.7. Korzystanie z Formularza Zamówienia w warunkach niestabilnego dostępu do sieci internet, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, lub dostępu o ograniczonej przepustowości, a także dużej ilości uruchomionych jednocześnie zakładek w przeglądarce internetowej może wiązać się z koniecznością dłuższego oczekiwania na wysyłkę plików do serwera Usługodawcy oraz wymaga szczególnej weryfikacji ich prawidłowości przed złożeniem Zamówienia.
 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego oraz przekazywane w trakcie procesu składania Zamówienia, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu komunikowana w trakcie procesu składania Zamówienia podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Cena Produktu komunikowana w trakcie procesu składania Zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień - W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.

3.6. Usługobiorca udziela Usługodawcy na czas obowiązywania Umowy sprzedaży nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji do utworów przekazywanych Usługodawcy na potrzeby świadczenia Usług Elektronicznych, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych oraz innych nośników, a także umieszczanie w sieci Internet, oraz wykorzystywanie w Serwisie Internetowym Powyższe ma na celu wyłącznie wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorcy zgodnie z warunkami i celem świadczonych usług, w ramach których takie udostępnianie ma miejsce.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1. Przesyłka kurierska.
5.1.2. Przesyłka kurierska pobraniowa.
5.1.3. Odbiór w punktach przewoźnika.
5.1.4. Dla Zamówień wysyłanych za granicę do: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Litwy, Francji, Belgii, Danii, Holandii i Luksemburga - dostępna jest Przesyłka kurierska.

5.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

5.2.1. Koszty dostawy dla wysyłek zagranicznych (realizowanych jako Przesyłka kurierska) są uzależnione od wielkości oraz całkowitej wagi Produktów, znajdujących się w Zamówieniu. Ostateczny koszt wysyłki zagranicznej jest przekazywany Klientowi w wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia.

5.3. Termin dostawy - na czas oczekiwania na dostawę Produktu składa się termin realizacji Zamówienia przez Usługodawcę i czas dostawy Produktu przez przewoźnika. Termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4. Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Dla Przesyłek kurierskich na terenie Polski deklarowany przez przewoźnika czas dostarczenia to 2 dni robocze. Czas dostawy za granicę jest zróżnicowany w zależności od wybranego kraju i może wynosić od 5 do 7 dni roboczych.

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Newsletter). Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@najlepszefotoalbumy.pl lub też pisemnie na adres: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu dozaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży: Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@najlepszefotoalbumy.pl lub też pisemnie na adres: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Reklamacjom nie podlegają naturalne cechy produktu, jak na przykład przebarwienie na zgięciu rozkładówek fotoalbumu.

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@najlepszefotoalbumy.pl lub też pisemnie na adres: Najlepszefoto.pl, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Prosimy o dołączanie dokumentu sprzedaży (faktura/paragon) do reklamowanego produktu. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

7.3. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR. Z tej usługi mogą skorzystać tylko Klienci mieszkający w UE. Adres e-mail usługodawcy: kontakt@najlepszefotoalbumy.pl.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@najlepszefotoalbumy.pl lub też pisemnie na adres: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.

8.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

8.3. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

8.4. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

8.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

9.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

9.4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

9.5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

10. PRAWA AUTORSKIE

10.1. Usługodawca w zakresie przestrzegania prawa autorskiego do przesłanych przez Użytkowników materiałów zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników.

10.2. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że posiada on prawa do wszystkich przesłanych plików i przez dokonanie Zamówienia nie narusza niczyich praw.

10.3. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez realizację Zamówienia, odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie Użytkownik. Jest on w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Usługodawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Usługodawcę powstałymi w wyniku tych roszczeń.

10.4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej informacji co do bezprawności przechowywanych w Serwisie Internetowym treści, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika i niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich treści.

10.5. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy i oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego stanowią przedmiot własności Usługodawcy lub przedmiot licencji udzielonej Usługodawcy i chronione są prawem.

10.6. Usługodawca nie udziela prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji Produktów pochodnych lub dystrybucji jakiegokolwiek ich elementu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających z Serwisu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Użytkownik będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.